Attiki

PGI Attiki, 2016, 12%

PGI Attiki, 2017, 12.5%