Κρήτη

Δαφνές Ηρακλείου, Λιάτικο, 2016, 13.5%

ΠΓΕ Κρήτη, Κοτσιφάλι - Μανδηλάρι,