Κρήτη

Δαφνές Ηρακλείου, Βιδιανό, 2018, 14%

Δαφνές Ηρακλείου, Βιδιανό, 2018, 13%

ΠΓΕ Κρήτη, 2018, 12.5%

ΠΓΕ Κρήτη, Θραψαθήρι, 2018, 12.5%